وروستي

د سر خريل يا لنډول

د سر خريل يا لنډول

حلق او تقصير ( د سر خريل او لنډول) د سعی څخه وروسته به عمره کوونکی د مروا له دروازې بهر ووځي خپل سر [...]

اگست 26, 2017 // 0 Comments