وروستي

د سلام اچولو وخت کې سر ښکته کول څه حکم لري؟