وروستي

د شرعي مسائلو په استنباط کې د قياس رول څه دی ؟