وروستي

د شيخ احمد په نوم خبر يا وصيت درواغ او ګمراه کونکی دی