وروستي

د صالحانو د راز او توبه کوونکو د اوښکو شپه په ورستي درشل کې