وروستي

د طلاق ورکړل شوې مېرمنې څخه د هدیه شوي مال بېرته غوښتل څه حکم لري؟