وروستي

د علماوو په نيولو سره “ملي حکومت” د خلق او پرچم په پَل قدمونه ږدي