وروستي

د قرآنکريم د ځينو سورتونو او آيتونو فضيلت او بې شميره ګټې