وروستي

د قرآن تلاوت د معنی نه پوهيدو په صورت کې ثواب لري ؟