وروستي

د قرآن د تلاوت او ذکر په وخت کې خشوع او ژړا