وروستي

د قرآن د زده کړي او نورو ته د ور زده کولو فضيلت