وروستي

د قربانۍ د غوښي خپله خوړل او زخيره کول جايز دي ؟