وروستي

د قربانۍ د څاروي د څرمنې خرڅول او بل چا ته ورکول