وروستي

د قضاوت په باره کې د حضرت عمرفاروق رضی الله عنه ليک ابوموسی اشعری ته :