وروستي

د محمد صلی الله عليه وسلم لوړ اخلاق د هغوی له نظره