وروستي

د مشتبهاتو څخه د ځان ساتل د دين او آبرو ساتل دي