وروستي

د معذور طواف او د طواف په حالت کې بې اودسه کيدل