وروستي

د معلم دوهم صفت تقوی

د معلم دوهم صفت تقوی

دوهم – تقوی : تقوی د هر مسلمان د پاره مهمه او همدا تقوی د مسلمانۍ اصلي مقصد دی، خو د يو تربيه [...]

جون 27, 2017 // 0 Comments

د معلم دوهم صفت تقوی

دوهم – تقوی : تقوی د هر مسلمان د پاره مهمه او همدا تقوی د مسلمانۍ اصلي مقصد دی، خو د يو تربيه [...]

دسمبر 19, 2016 // 0 Comments