وروستي

د مكي حرم د جمعې خطبه/ عنوان: د نبيﷺ د سنتو تعظيم‎