وروستي

د منکرينو بې ځايه نيوکی او زمونږ په عقل او منطق ولاړ ځوابونه