وروستي

د مړي د طرفه د قرباني د غوښې خوړل څه حکم لري ؟