وروستي

د مکي د فتحی په ورځ او له هغه نه وروسته د بتانو ماتول ( سیرت )