وروستي

د مکې شريفې نه راوړل شويو زمزم اوبو په اړه يوه پوښتنه