وروستي

د ناپوهۍ له وجې د روژې د کفارې او قضا حکم څه دی ؟