وروستي

د نسب ثبوت ولې د مور پر ځای پلار ته کيږي ؟