وروستي

د وفات شويو والدينو د پاره قرباني کول جايز دي ؟