وروستي

د وفات شوي پلار د پاره د حج ادا کول جايز دي ؟