وروستي

د وینډوز اته (Windows 8) په شروع هینداره (Start Screen)کي یو جالب تغیر راوستل