وروستي

د وېندارې سره حج ته تلل په هغه صورت چې ميرمن مې هم وي