وروستي

د يوه شيعه حق وينا چې زلزله يې جوړه کړه!!‎