وروستي

د يوې ښځې نه علاوه نورو ښځو سره د نکاح کولو حکمت