وروستي

د يو سړي په نسبت د دوو ښځو ګواهي حق او که مسئوليت ؟