وروستي

د ځمکې او آسمانونو د پيدايښت په ورځو کې د يوې شبه ځواب