وروستي

د کابل وروستۍ خونړۍ پیښه د ټرمپ د ستراتیژي لومړنۍ پایله