وروستي

سوال : آیا ابوحنیفه تایید کرده بود مذهب حنفی را ؟؟