وروستي

سوال : آیا ابوحنیفه منهج و راه اش چه بود ؟؟