وروستي

سیگار و غذاهای چرب زمینه ساز ابتلا به سرطان لوزالمعده هستند