وروستي

ضمائر

ضمائر

۷- د معلوم او نا معلوم له مخې د اسم اقسام : د معلوم او نا معلوم له مخې اسم په معرفه او نکره باندې [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments