وروستي

عربستان سعودی برای پوشش مناسک حج به زبان فارسی کانال 24 ساعته راه اندازی کرد