وروستي

عقامت (Infertility)

عقامت (Infertility)

تسمیه کامله – تشريح عقامت ديوې ښځې او خاوند دماشوم د زيږولو نه قابليت دى چې په منظمه توګه دجنسي [...]

نوومبر 12, 2016 // 0 Comments