وروستي

علمي خوځښت مو دباطل په وړاندې هراړخيزه مبارزه پياوړې کوي‎