وروستي

غرب داسې اسلام غواړي چې حکومت به د دوی وي او جومات د مسلمانانو