وروستي

قاطع الطريق ( لارې نيونکی يا لاره لوټ او شکوونکی )