وروستي

قرباني د کور پر يوه کس واجبه وي او که پر څو کسانو ؟