وروستي

لسم درس – د حروفو صفات

لسم درس – د حروفو صفات

د حروفو صفات صفات د صفت جمع ده او صفت د حرف د ادا په وخت کې داسې کيفيت دی چې له بل حرف سره يې فرق [...]

نوومبر 16, 2016 // 0 Comments