وروستي

لمر په ځمکه کې د طلوع او غروب محلونه لري ؟