وروستي

لمونځ د اسلام ستنه او جهاد يې لوړه څوکه ده