وروستي

لندن ونیویورک نسل کشی مردم حلب توسط ایران وروسیه را محکوم کردند