وروستي

له کافرانو سره د دوستی شرعي حکم (دویمه برخه)