وروستي

لويه چاودنه (Big bang)

لويه چاودنه (Big bang)

دريم – د سترې چاوندنې (Big bang) نظريه: د لويې چاودنې (Big bang) نظريه لومړی په ۱۹ قرن کې بلژيکي کشيش «جرج [...]

سپتمبر 23, 2017 // 0 Comments